Få 3 tilbud på en billigere bådforsikring

Bådforsikring

Hvad er en bådforsikring?

Lad os starte med at slå fast, hvad en bådforsikring er. En bådforsikring er ikke anderledes end andre forsikringer. Ligesom du har en forsikring på din bil og din motorcykel, skal du have en forsikring på din båd. Tidligere var det ikke er lovpligtigt at have en bådforsikring. Derfor kunne det blive rigtig dyrt for dig, hvis du forvoldte en form for skade og ikke havde tegnet en forsikring. De regler er nu lavet om, og du kan læse meget mere om dem længere nede på siden.

 

Få 3 tilbud på bådforsikring

Nye regler per 11. maj 2018

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer

I medfør af § 154 a, stk. 4, og § 514 a i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 374 af 1. maj 2018, og efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v., fastsættes:

§ 1. En dansk speedbåd med en skroglængde under 15 meter, en dansk vandscooter og et lignende dansk fartøj, hvortil der er foreskrevet uddannelseskrav til fartøjets fører eller eventuelle styrmand skal, jf. sølovens § 154 a, stk. 1, være omfattet af en forsikring til dækning af krav om erstatning for skader forvoldt af fartøjet i forbindelse med en søulykke. Forsikringen skal give mulighed for at opnå erstatning inden for de ansvarsgrænser, som fremgår af sølovens § 175. Forsikringspligten påhviler den, der benytter fartøjet eller lader det benytte.

Stk. 2. For fartøjer, som en stat, en kommune eller en region benytter eller lader benytte, sidestilles selvforsikring med forsikring, jf. sølovens § 154 a, stk. 2.

Stk. 3. Efter sølovens § 155 finder reglerne dog ikke anvendelse på krigsskibe eller andre skibe, som ejes eller benyttes af en stat, og som anvendes i statsligt, ikkekommercielt øjemed.

Forsikringspligt for udenlandske fartøjer

§ 2. En udenlandsk speedbåd med en skroglængde under 15 meter, en udenlandsk vandscooter og et lignende udenlandsk fartøj, skal være omfattet af en forsikring til dækning af krav om erstatning for skader forvoldt af fartøjet i forbindelse med en søulykke, hvis der ville have været foreskrevet uddannelseskrav til fartøjets fører eller eventuelle styrmand, hvis fartøjet havde været dansk. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for et udenlandsk fartøj, som er i uskadelig passage uden at anløbe eller forlade dansk havn eller kyst eller det indre danske territorialfarvand. Fartøjer som anløber det indre danske territorialfarvand, men ikke dansk havn eller kyst, som led i en passage, der er omfattet af det særlige stræderegime, er ikke omfattet af forsikringspligten.

Stk. 3. De fartøjer, som er nævnt i stk. 1, må alene føres af personer, som er dækket af forsikringen.

Stk. 4. § 1, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse for forsikringer nævnt i stk. 1. Såfremt fartøjets ejer eller den, der benytter fartøjet eller lader dette benytte, hvis denne er en anden end ejeren, er bosiddende eller har hjemsted i Danmark, finder § 3, stk. 1, §§ 4 og 6, stk. 1-5, tillige anvendelse.

Kontraheringspligt m.v.

§ 3. Forsikring for en speedbåd med en skroglængde under 15 meter, en vandscooter eller et lignende fartøj, som er omfattet af § 1, skal tegnes i et forsikringsselskab, der er medlem af foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af ansvaret for uforsikrede og ukendte speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer. Ethvert ansvarsforsikringsselskab, som i Danmark lovligt udbyder forsikringer, der dækker ansvaret for speedbåde, vandscootere eller lignende fartøjer, har pligt til at være medlem af foreningen.

Stk. 2. Ansvarsforsikringsselskaber, der er medlemmer af foreningen, er forpligtet til at tegne forsikring for enhver forsikringspligtig, der henvender sig om forsikring til selskabet og vil underkaste sig selskabets almindelige forretningsbetingelser. Dette gælder også for udenlandske fartøjer omfattet af § 2.

Stk. 3. Forsikringen skal træde i kraft på det tidspunkt, hvor forsikringsbegæringen er modtaget af selskabet eller af dets befuldmægtigede, medmindre forsikringstageren har anmodet om en anden senere ikrafttrædelsesdato.

§ 4. Selskabet skal tegne forsikringen således, at ethvert erstatningsansvar for skader forvoldt af fartøjet i forbindelse med en søulykke i forhold til tredjemand påhviler selskabet, uanset hvem der er ansvarlig. Den omstændighed, at forsikringstageren handler imod eller ikke efterkommer sine forpligtelser over for selskabet, berettiger ikke selskabet til at nægte betaling over for en erstatningsberettiget skadelidt.

Stk. 2. Såfremt selskabet udbetaler erstatningsbeløbet til forsikringstageren, sker det på selskabets egen risiko, således at selskabet over for den erstatningsberettigede er ansvarligt for ethvert tab, som denne måtte lide ved, at erstatningen som følge heraf ikke måtte komme den pågældende til gode.

Stk. 3. Det kan mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren med den begrænsning, der følger af sølovens § 154 b, stk. 2, aftales, at forsikringstageren helt eller delvist skal bære risikoen for de under forsikringen hørende skader. Det kan ikke mellem disse parter aftales, at skadelidte helt eller delvist skal bære risikoen.

Garantiordning

§ 5. Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af ansvaret for uforsikrede eller ukendte speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer har over for Søfartsstyrelsen påtaget sig forpligtelse til at erstatte skader, der må antages forvoldt af ukendte fartøjer, og til – mod regres over for den ansvarlige – at udrede erstatningsydelsen i tilfælde, hvor skade er forvoldt af en speedbåd med en skroglængde under 15 meter, en vandscooter eller et lignende fartøj, for hvilken forsikring ikke er tegnet, eller for hvilken forsikring vel er tegnet, men ophævet af selskabet eller ikke holdt i kraft. Det gælder, uanset om fartøjet er dansk eller udenlandsk. Erstatning ydes ikke ud over de beløb, som er angivet i sølovens § 175. For fartøjer, som en stat, en kommune eller en region benytter eller lader benytte, hæfter foreningen dog ikke.

Certifikater m.v.

§ 6. Forsikringsselskabet skal udstede et certifikat, som kan være i digital form, til forsikringstageren. Certifikatet skal bekræfte, at der er tegnet forsikring, der lever op til kravene i søloven og i denne bekendtgørelse. Certifikatet kan bestå af en digital oplysning om, at forsikringen har den krævede dækning samt adgang til at kontrollere, at forsikringen er i kraft.

Stk. 2. Certifikatet skal ud over det, der fremgår af stk. 1, angive

1) fartøjets HIN nummer (Hull Identifikation Number) eller anden entydig identifikation af fartøjet og

2) forsikringsselskabets og forsikringstagerens navn og adresse.

Stk. 3. For fartøjer, som er omfattet af en stats, en kommunes eller en regions selvforsikring, sidestilles et bevis udstedt af den pågældende statslige myndighed eller af den økonomiansvarlige i kommunen eller regionen om, at det pågældende skib er omfattet af selvforsikringsordningen, med det certifikat, som er nævnt i stk. 1. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Ophører forsikringen, skal certifikatet tilbageleveres, ødelægges eller slettes.

Stk. 5. Føreren af et fartøj skal under sejladsen være i besiddelse af certifikatet eller beviset for selvforsikring, jf. stk. 1-3. Har forsikringsselskabet ikke etableret en ordning, der gør det muligt for myndigheder at slå op digitalt, om forsikringen er i kraft, skal føreren tillige under sejladsen være i besiddelse af bevis for, at forsikringspræmien er betalt. Fartøjet må ikke benyttes uden gyldigt certifikat sammen med eventuel dokumentation for, at forsikringspræmien er betalt, eller bevis for selvforsikring. Certifikatet og beviset skal på forlangende forevises for myndighederne, jf. § 154 a, stk. 3, i søloven.

Stk. 6. Føreren af et udenlandsk fartøj, som ikke er omfattet af stk. 1–5, jf. § 2, stk. 3, 2. pkt., skal kunne dokumentere, at der er tegnet forsikring i overensstemmelse med § 2.

Straf

§ 7. Med bøde straffes den, der undlader at forsikre fartøjet efter §§ 1 eller 2 eller overtræder §§ 3, 4 eller 6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden m.v.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2018.

Stk. 2. Indtil den 1. januar 2019 kan de certifikater, der er nævnt i § 6, stk. 1, 2, 4 og 5, bestå af forsikringspolicen sammen med eventuel dokumentation for, at forsikringspræmien er betalt.

§ 9. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 11. maj 2018

Hvad dækker en bådforsikring?

En bådforsikring kan deles op i to. En ansvarsforsikring og en kaskoforsikring. De dækker ikke det samme, og de har bestemt heller ikke samme pris. Vi kigger lidt nærmere på de to typer af forsikringer.

Ansvarsforsikring til både

En ansvarsforsikring til en båd fungerer på samme måde som til f.eks. en bil. Ansvarsforsikringen dækker det beløb, som du kan blive pålagt, hvis du har forvoldt skade og skal erstatte noget. Det kan være, at du ved et uheld kommer til at sejle ind i en anden båd eller en genstand. Her vil din ansvarsforsikring gå ind og dække for udgifterne.

Visse havne vil kræve, at du har en ansvarsforsikring på din båd, hvis du vil anvende deres kraner og ramper. Det er meget sjældent, det bliver tjekket, men det er altid en god idé at tegne en ansvarsforsikring, så du ikke skal betale et stort beløb for den skade, du har lavet, og kan benytte havnenes udstyr.

Prisen på en ansvarsforsikring til både er meget lav. Oftest koster den kun få hundrede kroner om året, men alligevel er det en god idé at få flere tilbud på forsikringen, så du får det bedste tilbud til prisen. Findforsikring.dk har gjort det nemt for dig. Få tre uforpligtende tilbud ved at klikke på linket herunder:

https://www.findforsikring.dk/

Kaskoforsikring til både

Modsat ansvarsforsikringen dækker kaskoforsikringen skader på din båd. Forskellen på de to forsikringer er, at kaskoen dækker dit, mens ansvarsforsikringen dækker andres. Hvis du derfor har en båd, som du gerne vil gardere mod brand, tyveri, kollision og kæntring, så er det en kaskoforsikring, du skal tegne.

Prisen på en kaskoforsikring afhænger af din båds værdi. En kaskoforsikring koster oftest mellem 5-10% af bådens værdi. Derfor kan det være en dyr udgift, hvis man har en stor båd. Men en kaskoforsikring er en god idé at have, hvis du er glad for din båd og dens værdi.

Det er vigtigt at få et godt tilbud på din kaskoforsikring. Et godt tilbud indebærer både, at du får så meget som muligt dækket, og at det naturligvis er en god pris. På Findforsikring.dk kan du ligeledes få tilbud på en kaskoforsikring til din båd.

Få 3 tilbud på bådforsikring

Sådan finder du en billig og god bådforsikring

 

Når du skal tegne en bådforsikring, er det altid i din interesse, at du får en billig forsikring. Men den billigste forsikring er ikke altid den bedste forsikring. Derfor er der tre faktorer, der spiller ind, når man snakker om forsikringer.

 • Hvad får jeg dækket?
 • Hvad koster den?
 • Hvad har jeg behov for?

Disse faktorer skal vægtes sammen. Derfor kan en billig forsikring sagtens være en dårligere løsning end en lidt dyrere forsikring, fordi du ikke får dækket rigtigt meget, og du søger en forsikring, hvor du får hele båden og alle skader dækket.

Det er derfor altid en god idé at få forskellige tilbud på din bådforsikring, så du kan holde dem op imod hinanden og på den måde finde den bedste løsning. På Findforsikring.dk får du flere forskellige tilbud, som du kan vægte. Derfor er det en god måde at få både en billig og god forsikring til din båd på.

En pakkeløsning – 2 bådforsikringer i én

Når du tegner en bådforsikring, er det normalt at tegne både en ansvarsforsikring og en kaskoforsikring i en samlet pakke. Derfor tegner du én bådforsikring, der dækker det hele, og du må derfor ikke blive forvirret over, at du ikke har to forsikringer.

De fleste danske forsikringsselskaber vil være i stand til at give dig et tilbud på din båd – hvis du blot ønsker en af de to forsikringsløsninger, skal du nævne det for dem. Det anbefales dog, at du tegner en forsikring, der dækker det hele.

Regler for en bådforsikring

Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på sin vandscooter eller speedbåd, hvis den er uden 15 meter lang og kræver speedbåds-certifikat.

I den forbindelse er det igen en god idé at få flere tilbud. Med blot et enkelt tilbud har du intet at sammenligne med, og derfor ved du ikke, om det reglement, der er sat op som præmis, er en god eller dårlig aftale for dig.

Derfor kan det konkluderes, at der ingen regler er, men at reglerne og præmissen for forsikringen laves af forsikringsselskabet. Derfor er det meget vigtigt at være opmærksom.

Hvorfor skal jeg have en forsikring til min båd?

Nogle vil spørge sig selv “er det nu nødvendigt med en bådforsikring”? Hertil er svaret, at det ville være yderst dumt ikke at tegne en forsikring, når du bliver bådejer. Her er nogle af grundene til, at det er klogt at få din båd forsikret:

Din båd er dyr

Der er stor forskel på, hvad en båd koster. Fælles for alle både er dog, at de er dyre investeringer, som skal bringe meget glæde. Derfor vil det være forfærdeligt, hvis din båd blev udsat for tyveri, brand, kollision eller noget andet. Det vil være utrolig dyrt, hvis du ikke er forsikret. Med en kaskoforsikring kan du forsikre din båd og dens indhold i tilfælde af uheld. Det er en forsikring, du skal have råd til, hvis du beslutter dig for at købe en båd. Se det som en del af prisen for at være bådejer.

Du kan ikke være sikker på ikke at forvolde skade på andre både eller genstande

Selvom det selvfølgelig ikke er i nogens interesse at støde imod andre både eller genstande, så kan du ikke være 100% sikker på, at det ikke sker. Det er præcis det samme som at bakke ind i en bil som bilejer. Har du ikke en ansvarsforsikring, kommer du selv til at betale for omkostningerne. Disse omkostninger kan være meget dyre. Med en ansvarsforsikring, der koster få hundrede kroner om året, er du garderet hele året, og du kan trygt sejle rundt i din båd. Skulle uheldet være ude, hæfter du ikke selv.

Der er en ulykkesforsikring med i pakkeløsningen hos forsikringsselskaber

Det er rart at være dækket, hvis du bliver udsat for tyveri på din båd eller kommer til at sejle ind i noget. Men hvad hvis du selv kommer til skade, mens du er ombord på din båd? Med en pakkeløsning, som er den mest almindelige form for bådforsikring, er der også en ulykkesforsikring med. Det betyder, at du får erstatning, hvis du kommer noget til eller skal på sygehuset i et andet land, som ikke er en gratis omgang.

Få 3 tilbud på bådforsikring

Muligheder for at tegne en forsikring i udlandet

Hvis du ønsker at tegne en bådforsikring, kan det være en klogt at tegne forsikringen i udlandet. Det kan lyde besværligt og uklogt, men det er det ikke.

I Danmark har vi meget høje afgifter på vores forsikringer. Pt. ligger statsafgiften på 1,34 %, som beregnes af forsikringssummen. Det er en afgift, du skal betale til staten, hver gang du betaler dine forsikringer. Er din båd forsikret for 100.000 kr., er statsafgiften på 1340 kr. Derudover kommer selve forsikringspræmien, som en den del forsikringsselskabet skal have. Prisen for en bådforsikring løber derfor hurtigt i vejret. Men dette kan undgås ved at tegne forsikringen i udlandet. Det mest normale er at tegne forsikringen i et af vores nabolande.

Det bliver muligt for dig at tegne en forsikring i udlandet, hvis du finder en udenlandsk medejer af båden. Denne person behøver kun at eje 1% af båden. Det giver vedkommende mulighed for at tegne en forsikring i personens hjemland. Denne forsikring er meget billigere end de danske, hvorfor der er store besparelser at hente.

Fakturaen for forsikringen skal selvfølgelig sendes til dig, og du ejer stadig 99% af båden.

Dette er en fuldt ud lovlig måde at tegne en forsikring på ifølge Forsikring og Pension.

Vær opmærksom, hvis du sejler til udlandet

En båd er en god måde at nyde sin sommerferie på. Det meste af verden består af vand, og derfor har du ubegrænsede muligheder med din båd. Det kan resultere i, at du vælger at sejle udenlands i din båd. Det synes vi som udgangspunkt er en rigtig god idé, men der er dog en ting, du skal være opmærksom på.

Mange forsikringsselskaber vil ikke dække, hvis du bevæger dig ind i områder, som de betegner som højrisikoområder. Disse områder er blandt andet vandet nær:

 • Somalia
 • Kenya
 • Nigeria
 • Libyen
 • Yemen
 • Israel
 • Caribien
 • Maldiverne
 • Seychellerne

Den kendte sejlads Bluewater Crusing er meget populær og indebærer, at man passerer en del af ovenstående lande. Ved du derfor, at du ønsker at sejle udenlands, er det klogt at tegne en forsikring, som godt vil dække i disse områder. Her er det klogt at få flere tilbud, så du kan se, hvilke der dækker til den bedste pris.

Grunden til at mange forsikringsselskaber ikke vil dække i disse områder er pirater og chancen for terrorisme. Selvom det er meget, meget sjældent, at folk bliver taget som gidsler, så er det i disse områder, at chancen er størst, og selskaberne har vurderet, at chancen er for stor til, at de vil dække i tilfælde af, at det skulle ske.

Få 3 tilbud på bådforsikring

Det er klogt at være nysgerrig

Når du skal tegne en bådforsikring, er det godt at være nysgerrig. Det første tilbud er ikke altid det bedste, og det er meget klogt at få mere end et tilbud.

Skulle du have spørgsmål til, hvad forsikringen dækker, eller er du i tvivl om noget, skal du hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt. Det er din forsikring, og det er dig, der sidder med håret i postkassen, hvis forsikringen ikke vil dække en specifik skade. Hav derfor altid styr på, hvad forsikringen hjælper med, og hvad du selv må klare.

Held og lykke med at tegne en bådforsikring!